Home

De Groep Arbeidsmediation bestaat uit 50 enthousiaste en professionele mediators. Deze mediators zijn allen specialisten in het bemiddelen bij arbeidsconflicten. Binnen de werkgroep wisselen zij onderling inzichten en ervaringen uit en brengen zo hun kwaliteit als mediator op een hoger plan. De groep onderhoudt goede contacten met de Mediatorsfederatie Nederland en de Nederlandse Mediators Vereniging.

De Groep Arbeidsmediation

De NMI (tegenwoordig MfN) Groep Arbeidsmediation functioneert sinds 1997.

De Groep Arbeidsmediation wil de kwaliteit van en de bekendheid met mediation rond werk en samenwerking stimuleren.

Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. Een ieder probeert de ander te overtuigen van juistheid van het eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken. Dit brengt (het risico van) hoge kosten met zich mee, dikwijls met schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer.
Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen.

In het mediationproces staan de echte belangen centraal en niet de vertaling daarvan naar (juridische) standpunten. De mediator helpt partijen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar ze beiden achter kunnen staan.
Meer informatie over mediation en het mediationproces kunt u vinden op de website van de Mediation Federatie Nederland (www.mfnregister.nl).

 

Arbeidsconflict, wat is het?

De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of het samenlevingsverband. Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, die veelal niets met het recht te maken hebben.

Arbeidsconflicten zijn om twee redenen speciaal:

 1. de meeste organisaties hebben er belang bij dat het conflict niet op straat komt te liggen
 2. een zakelijk conflict blijkt soms toch persoonlijker in te grijpen dan gedacht en kan daardoor sneller escaleren, vaak met een ziekmelding tot gevolg.

Meningsverschillen of conflicten in een werkrelatie kunnen zich bijvoorbeeld voordoen tussen

 • werkgever – werknemer
 • collega’s onderling
 • directie – bestuur
 • bestuur – medezeggenschapsorgaan

Een arbeidsconflict, wat kost het?

Arbeidsconflicten kosten een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. Niet zelden hebben conflicten ook negatieve uitstralingseffecten op andere delen van de organisatie. Dat is onder meer nadelig voor de arbeidsmotivatie en het leidt op den duur tot verminderde productie. Daarom is het zaak om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zodat de zaken weer doorgang kunnen vinden. Niemand zit te wachten op juridische procedures die lang kunnen duren en waarvan de uitkomst vaak onzeker is.

De werkelijke kosten van een arbeidsconflict zijn niet altijd goed zichtbaar. Naast salariskosten en juridische kosten zijn er meer kostenfactoren die over het algemeen minder zichtbaar zijn.

Wilt u meer inzicht in de kosten die een arbeidsconflict binnen uw organisatie kan veroorzaken? Maak dan gebruik van de kostenscan. Of kijk naar een voorbeeld van een ingevulde kostenscan.

Mediation iets voor u? Doe een zelftest.

Deze test is afkomstig van www.rechtspraak.nl en wordt door de mediationfunctionaris van het gerecht gebruikt. U kunt er ook uw voordeel mee doen. Klik hier om de test te openen.

Meest gestelde vragen

Wat is mediation?

Bij mediation brengt een onafhankelijke deskundige, de mediator, partijen weer met elkaar in gesprek. De mediator helpt emotie en feiten van elkaar te onderscheiden en in een juiste verhouding te brengen. De mediator is neutraal en houdt zich niet bezig met de schuldvraag. De mediator lost het conflict ook niet voor partijen op. Dat doen partijen zelf. Het is hun conflict. De oplossing die zij daar samen voor bedenken is de beste.

Zijn arbeidsgeschillen op te lossen met mediation?

Arbeidsgeschillen ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een mediation raken partijen weer met elkaar in gesprek. Het is snel inzetbaar waardoor de negatieve effecten van een verstoorde arbeidsverhouding tijdig in positieve richting worden omgebogen. Een geslaagde mediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure. De rancune verdwijnt; beide partijen hebben hun conflict immers zelf opgelost.

Niet ieder conflict kan worden opgelost. In het overgrote deel van de gevallen lukt dit wel.

Ook in situaties waarin de problemen niet in één keer verdwijnen bewijst mediation zijn waarde. Er komt een gesprek op gang en er worden dingen duidelijk, ook al lijkt een oplossing niet altijd direct in zicht. Is een samenwerking in de toekomst niet meer mogelijk, dan kunnen partijen in de mediation afspraken maken over hoe ze uit elkaar gaan.

Wie nemen er deel aan de mediation?

Naast de mediator zijn in principe alleen de personen aanwezig die direct bij het conflict betrokken zijn. Mediation functioneert optimaal wanneer partijen in strikte beslotenheid met elkaar kunnen praten. De gesprekken met de mediator zijn absoluut vertrouwelijk. In overleg kunnen partijen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een advocaat, adviseur, familielid etc. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze deelnemers aan de mediation.

Is mediation mogelijk bij conflicten met meer partijen of bij conflicten waar een achterban bij betrokken is?

Het is ingewikkelder, maar mogelijk. De partijen die aan tafel zitten moeten wel bevoegd zijn om afspraken te maken om het geschil op te lossen. Zij moeten zeggenschap hebben over bijvoorbeeld financiële of organisatorische consequenties.

Als in een conflict de achterban uitdrukkelijk een rol speelt, bijvoorbeeld in een geschil tussen bestuurder en Ondernemingsraad, moet in de mediationgesprekken bij het zoeken naar oplossingen in ieder geval extra aandacht besteed worden aan (communicatie met) die achterban.

Hoe lang duurt een mediation?

De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat daarbij betrokken is. Soms is één gesprek voldoende; meestal zijn twee tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot een goede oplossing te komen.

Wat kost een mediation?

Mediation in arbeidsgeschillen neemt gemiddeld 8 tot 10 uur in beslag. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren (tarieven veelal tussen € 150,- en € 195,-  per uur); administratiekosten en eventuele kosten van een vergaderlocatie worden daarbij opgeteld. In de mediation betaalt iedere partij in principe de helft van de kosten. Bij arbeidsgeschillen komt het vaak voor dat de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken.

Wie ziet er op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen?

De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Het is niet ongebruikelijk dat partijen in hun afspraken een evaluatietijdstip opnemen. Soms willen partijen dat de mediator daarbij aanwezig is. Als één partij zich niet aan de afspraken houdt kan de andere partij in het uiterste geval nakoming van de afspraken eisen via de rechter.

Is het voorstel voor mediation niet een zwaktebod?

Nee, integendeel. Het voorstel om een mediationtraject in te gaan laat zien dat de wens bestaat om alsnog in een gestructureerd proces van onderhandelen zelf tot een oplossing te komen.

Een mediationpoging verslechtert uw positie bij de rechter niet. U geeft geen standpunten of argumentatie weg met een mediationpoging. Wat er in de mediation ter tafel is gekomen mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen beloven dit aan elkaar voordat een mediation van start gaat.

Als tijdens de mediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog altijd open.

Kun je verplicht worden om aan een mediationtraject deel te nemen?

Deelname aan een mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid. Steeds vaker stelt de Arbo-arts bij ziekteverzuim mediation voor als er sprake is van een arbeidsconflict. Werkgever en werknemer moeten volgens de wettelijke regels meewerken aan redelijke voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Het is dan ook aan te raden om mediation een kans te geven en voor een eerste gesprek met de andere partij en de mediator aan tafel te gaan zitten. Soms is de twijfel of mediation zinvol is, gebaseerd op een vooroordeel of op onbekendheid met mediation.

Wat zijn de kenmerken van mediation?

De kenmerken, die bijdragen aan het mogelijk succes, zijn:

 • Partijen zitten vrijwillig aan tafel
 • Partijen werken actief mee aan het vinden van een oplossing
 • Partijen bepalen samen de oplossing
 • Mediator, partijen en eventuele adviseurs en/of deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding
 • De mediator kan partijen ook apart spreken
 • Partijen die een akkoord bereiken leggen hun afspraken vast in een (vaststellings-) overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de partijen ondertekend en is juridisch bindend.

  Aanmelden en contact

  Joep Peters, Secretaris

  info@groeparbeidsmediation.nl

  Tel. 06-20305159

  E-mail: info@groeparbeidsmediation.nl

  Over de Groep Arbeidsmediation

  De Groep Arbeidsmediation bestaat uit 50 mediators, uit het hele land, die arbeidsmediation als belangrijk aandachtsgebied in hun mediationpraktijk hebben.

  De  Groep Arbeidsmediation richt zich op de vakinhoudelijke ontwikkeling van arbeidsmediation en arbeidsmediators. De groep wil ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt van arbeidsmediation in het algemeen, bijvoorbeeld door het verzorgen van een presentatie of een voordracht. Zijn er bijeenkomsten (bijvoorbeeld van uw businessclub, serviceclub, beroeps- of vakorganisatie) waarvan u denkt dat zo’n presentatie of voordracht goed in het programma zou passen, neem dan contact op met de secretaris van de groep, Joep Peters, via info@groeparbeidsmediation.nl

  De groep komt diverse keren per jaar bij elkaar om mediation meer bekendheid te geven en om de professionele kwaliteit te vergroten. De leden leveren een actieve bijdrage aan deze bijeenkomsten. Uit de praktijkervaringen van de leden komen ideeën en suggesties naar voren die ook voor anderen leerzaam kunnen zijn. Onze leden leveren met regelmaat bijdragen aan het schrijven van artikelen of het anderszins leveren van bijdragen aan vakliteratuur.

  Bent u actief als arbeidsmediator en bent u geïnteresseerd in deelname aan de werkgroep? Neem dan contact op met de secretaris van de groep, Joep Peters, via info@groeparbeidsmediation.nl

  Bestuur

  Pauline Willems

  Bestuurslid

  Herman Schaeffer

  Voorzitter

  Joep Peters

  Secretaris

  Pierre Konings

  Penningmeester

  Lijst mediators

   

  Achternaam Voornaam Telefoon Woonplaats E-mail Website
  Boontje Paul 020-5727190 Amsterdam boontje@boontjeadvocaten.nl www.boontjeadvocaten.nl
  Brons Caroline 0629608927 Utrecht info@bronsmediation.nl www.bronsmediation.nl
  Crommelin mr. S. (Sam) 076-5610808 Ulvenhout AC scrommelin@xs4all.nl xxx
  Daemen Patricia 06-51065329 Roermond patriciadaemen@gmail.com www.daemen-mediations.nl
  de Haas Cindy G.M. 06-34135474 Rotterdam info@bureauchallenge.nl www.bureauchallenge.nl
  du Bois-Oekas L.I.S. (Linda) 06-42981516 Sneek – Heerenveen info@mgnn.org www.mgnn.org
  Duyser Mirjam 06-11360762 Den Haag info@kernmediation.nl www.kernmediation.nl
  Elferink Jolanda 06-45488146 Utrecht info@utrechtscentrumvoormediation.nl www.utrechtscentrumvoormediation.nl
  Evers Gerdi 06-26684812 Etten Leur gerdi.evers@faireadvocaten.nl www.fair-e.nl
  Faber drs. F. (Fokje) 058-2893122 Leeuwarden info@fokusmediation.nl www.fokusmediation.nl
  Gijsberts mr. G.E.M. (Gabriëlle) 0638721993 BREUKELEN UT info@mediationbb.nl www.mediationbb.nl
  Govaars Colette 06 55051314 Noord Nederland info@conflictwerk.nl www.conflictwerk.nl
  Heideveld Ada 06-30761375 Zwolle hmc@adaheideveldmediation.nl www.adaheideveldmediation.nl
  Heldring, drs. C.D. (Dorine) 0651702553 Rosmalen info@cdheldring.nl www.verheldring.nl
  Houweling de Bruijn drs. P.C. (Pauline) 0616316918 Zoelmond houweling@quester.nl www.quester.nl
  Jagt, F.L. (Fiora) 06-14685763 Lelystad scheidenmettact@gmail.com www.tact-mediation.nl
  Jakobs-Hiemstra Marjolijn 06-29284555 Houten info@jakobshiemstra.nl www.jakobshiemstra.nl
  Kloppers, mr. drs. C.M.H. (Caroline) 06-30264220 Arnhem kloppers@bbkwmediation.nl www.bbkwmediation.nl
  Konings Pierre 06-53325535 Geffen pierre@koningstrademarks.nl www.koningstrademarks.nl
  Koster Erik 06 37278754 Dalfsen erik@kostermediation.nl www.kostermediation.nl
  Laupman, mr. C. (Lia) 0487-540110 Druten info@lucida.nl www.lucida.nl
  Leenders Alexandra 040 3041477 Eindhoven leenders@al-lex.nl www.al-lex.nl
  Luimes, mr. G.H.J. (Ingrid) 0317-619022 Rhenen luimes@heerenstaete.nl www.heerenstaete.nl
  Molenaar-Geurtsen mr. H.G. (Rita) 06 18295115 Woudenberg molenaar@mediationdepoort.nl www.mediationdepoort.nl
  Monsauret-Jurrius D.D.M. (Diana) 06-27330652 ‘s-Hertogenbosch diana.monsauret@mediationbureau2FM.nl www.mediationbureau2FM.nl
  Otter Tineke 06 14204246 Arnhem t.otter@in-z.nl www.in-z.nl
  Peters Joep 06 20305159 Maastricht contact@deeikmediation.nl www.deeikmediation.nl
  Poppelen, van, MMO A.M.M. (Angelique) 06-53428520 Haarlem avp@planet.nl xxx
  Put, van de drs. C.M.F. (Cora) 06-43060405 Waalre cvandeput@courconsult.nl www.courconsult.nl
  Regout drs. A.M.P. (Anita) 06-23 80 45 76 Den Haag Rotterdam regout@randstad-mtc.nl www.randstad-mtc.nl
  Reijerkerk, MDR L.J. (Linda) 06-21515740 Leiden l.reijerkerk@cvc.nl www.cvc.nl
  Schaeffer Herman 06-24104077 Zwolle info@schaeffer-mediation.nl www.schaeffer-mediation.nl
  te Hennepe-Mulder J. (Jolanda) 06-23777782 Aalten jolanda@mediation-eengoedgesprek.nl www.mediation-eengoedgesprek.nl
  Van der Linden Mieke drs. 06-48016036 Apeldoorn info@DOOR1DEUR.nl www.DOOR1DEUR.nl
  van Dijk Marischka 0653736874 ZEIST info@mediation4people.nl www.mediation4people.nl
  van Engelenburg P.L.Y. ( Petrina) 06-57752135 Doetinchem info@vengelenburg-cam.nl www.vengelenburg-cam.nl
  van Gelder, Nicole 06-53406668 Amsterdam nicolevangelder@xs4all.nl www.archimediair.nl
  Vendel Claire 06-38767098 Rotterdam claire@vendeladvies.nl www.dejuristenkamer.nl
  Visser Bart 06-53868881 Elspeet bartvisser@bvisserconsultancy.nl www.bvissermediation.nl
  Vries, de mr. J.R. (Jeanette) 06-15158359 Barneveld info@devriesmediation.nl www.devriesmediation.nl
  Wiersma, mr. N.M. (Nienke) 06-44562193 Oosterbeek wiersma@bbkwmediation.nl www.bbkwmediation.nl
  Wijnholds ing. F.J. (Folko-Jan) 06-51268039 Ede folkojanwijnholds@perspectief.eu www.perspectief.eu
  Willems Pauline 0412 785655 Oss pauline.willems@pwpraktijk.nl www.pwpraktijk.nl
  Zuilen, van mr. A.P.C. (Angelique) 06-32060016 Soest info@themediatecompany.nl www.themediatecompany.nl